ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
  • Η ανάληψη και εκπόνηση είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία με αντίστοιχες εταιρείες, είτε με ανάθεση σε αυτές αποκλειστικώς ή και με σύμβαση υπεργολαβίας, τόσο εις την Ελλάδα όσο και εις το εξωτερικό, μελετών, ήτοι:
   • Μελέτες φαρμακοοικονομίας όλων των επιπέδων, στατιστικές υγείας, βιοανάλυσης,
   • Λογιστικής φαρμακείων και ευρύτερων σχηματισμών υγείας,
   • Παρακολούθησης των δαπανών υγείας και ιδιαιτέρων των φαρμακευτικών δαπανών υπό μορφή παρατηρητηρίου,
   • Κοινωνικής ασφάλισης,
   • Για την προσμέτρηση οικονομικών επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών
   • Παρακολούθησης του Εθνικού και Διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος,
   • Δημιουργίας προτάσεων άσκησης πολιτικών υγείας,
   • Για τον εκπαιδευτικό ρόλο στο αντικείμενο των μελετών του,
   • Προσμέτρησης και παρακολούθησης κοινωνικών παραγόντων και παραγόντων ψυχολογίας και ομαδικής ψυχολογίας που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις πολιτικές υγείας και τις φαρμακευτικές πολιτικές,
   • Παρακολούθησης συμπεριφορών απέναντι στα φάρμακα των γιατρών, των ασθενών και των φαρμακοποιών,
   • Παρακολούθησης και καταγραφής πολιτισμικών παραμέτρων σε σχέση με τις φαρμακευτικές πολιτικές και τις πολιτικές υγείας και την διατροφή,
   • Για το οικονομικό περιβάλλον καλλυντικών και εν γένει ειδών φροντίδας,
   • Marketing,
   • Παρακολούθησης του νομικού περιβάλλοντος και των θεσμικών πλαισίων που αφορούν την υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και διαμόρφωση προτάσεων έγκαιρων αλλαγών όπου και όταν απαιτείται,
 • Η εταιρεία θα δημιουργήσει βάση λειτουργίας τομέα συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης ανώνυμων δεδομένων και μεταδεδομένων με τις ακόλουθες παραδοχές:
  • Τα data λιανικής πώλησης των φαρμακείων θεωρούνται ιδιωτικό αγαθό και δεν επιδιώκεται η μετάλλαξη τους σε δημόσιο αγαθό. Με απόλυτο σεβασμό στην ισχύουσα σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τρόπο που εύκολα και άμεσα θα προσαρμόζεται στις νομοθετικές αλλαγές η databank οφείλει να χρησιμοποιεί High –Tech συστήματα ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ικανοποίηση, η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων και μεταδεδομένων.
  • Η Εταιρεία δημιουργεί κίνητρα προς τους φαρμακοποιούς ώστε να συναινούν στη συλλογή δεδομένων.
  • Δημιουργεί κέρδη από τη διαχείριση των data. Με απόφαση της Γ.Σ. κάθε έτος ορίζεται αφενός μεν ποσοστό επί των κερδών της Εταιρείας που επανεπενδύεται επί σκοπώ βελτιώσεως της DATABANK (επεξεργασία data), αφετέρου δε το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο μέσω των οικείων Φαρμακευτικών Συλλόγων διανέμεται στους συμμετέχοντες φαρμακοποιούς αναλογικά με τον όγκο data που παρείχαν κατά την διάρκεια του εν λόγω έτους.
  • Διασφαλίζεται ότι με τη χρήση Hi-Tech τεχνολογίας προστατεύονται τα συστήματα επεξεργασίας data. Η εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει την παραπάνω κερδοφορία μπορεί να αγοράζει μετοχές από εταιρείες παροχής λογισμικού και Hi- Tech ή να συνεργάζεται με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο προκειμένου εκτός από την κερδοφορία να διασφαλίζεται η ασφάλεια συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και μεταδεδομένων.
 • Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.
 • Για την πραγματοποίηση των σκοπών τη η Εταιρεία δύναται:
  • Να συμμετέχει σε οιανδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή νομικής μορφής.
  • Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιονδήποτε τρόπο, όπως και με άλλος ειδικούς φορείς, όπως π.χ. Πανεπιστήμια, Δημόσιους Οργανισμούς, Υπουργεία, Ο.Τ.Α.. εταιρείες, αλλά και Διεθνείς φορείς ή Διεθνείς Αρχές.
  • Ειδικώς να συνεργάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της με φορείς ή οργανισμούς με αντίστοιχους σκοπούς ή παραπλήσια αντικείμενα μελέτης είτε στην Ελλάδα, όπως π.χ. ΕΣΔΥ, ΗΔΙΚΑ, ΚΜΕΣ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΕ κλπ, είτε στην Ε.Ε όπως π.χ. OBIG, EMINET, PGEU databank, ENVO, FEDERFARMA databank κλπ
  • Ειδικώς να συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως π.χ. ΠΑΠΕΙ, ΑΠΘ, Καποδιστριακό, Μετσόβειο, και στην Ε.Ε. όπως π.χ. Bicocca Milano, Charles Prague, Nottingham UK, Kings London, LSE, Descartes Paris κλπ.
  • Η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με την Βουλή των Ελλήνων, την Ελληνική Κυβέρνηση και τα επιμέρους αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να συνδράμει στη βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών τους.
  • Να δημιουργεί και οργανώνει καμπάνιες με θέματα πρόληψης και δημόσιας Υγείας.
  • Να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα.8.
  • Να συντάσσει μελέτες προς όφελος της λειτουργίας του Π.Φ.Σ. επί μέρους και εις το σύνολό τους σε θέματα που ο Π.Φ.Σ. επιθυμεί να επεξεργασθεί.
  • Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία εις οιοδήποτε μέρος της χώρας.
  • Να αποκτά ISO και να γίνεται διαχειριστής βάσης δεδομένων της πληροφόρησης άλλων εταιρειών προς τους φαρμακοποιούς, αλλά και να δημιουργεί το αναγκαίο μηχανογραφικό περιβάλλον.
  • Να προβαίνει στην αγορά, πώληση, διαχείριση, ενοικίαση και εν γένει την με οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων,
  • Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οιουδήποτε είδους οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και
  • Να προβαίνει στην άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τα ανωτέρω.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Λουράντος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Δασκαλόπουλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Βαλτάς Απόστολος
 • Κούβαρης Κωνσταντίνος
 • Παπαθανάσης Αθανάσιος
 • Σοφιανόπουλος Ανδρέας
 • Χαλιγιάννης Ηλίας